COVID-19 IMPORTANT EMPLOYEE INFORMATION

Dzia? do spraw zarz?dzania zasobami ludzkimi (Dzia? HR)

Dzia? zarz?dzania zasobami ludzkimi dodatkowo, oprócz wnoszenia swojego wk?adu w cele biznesowe Tayside Contracts na poziomie strategicznym, dostarcza us?ug zarówno menad?erom jak i pracownikom. Na us?ugi te sk?adaj? si? miedzy innymi udzielanie wsparcia, poradnictwo i doradztwo we wszelkich kwestiach zwi?zanych z dzia?em HR: szkolenia i rozwój, bezpiecze?stwo i higiena pracy (BHP), warto?ciowanie stanowisk pracy, oraz p?ace.

Dzia? HR zajmuje si? równie? rekrutacj?, na naszej stronie internetowej mo?na znale?? wolne stanowiska pracy oraz z?o?y? o nie aplikacj?.

Wci?nij tutaj w celu uzyskania dalszych informacji.

Sprawy zwi?zane z bezpiecze?stwem i higien? pracy Tayside Contracts traktuje bardzo powa?nie. Sekcja zwi?zana z bezpiecze?stwem gwarantuje, i? stosujemy si? do ustawodawstwa zwi?zanego z bezpiecze?stwem i higiena pracy oraz do naszej polityki dotycz?cej bezpiecze?stwa. Na bie??co staramy si? zwi?ksza? profil BHP wewn?trz naszej organizacji i przyjmowa? proaktywne podej?cie w celu zmniejszania ilo?ci wypadków i zwi?zanego z prac? z?ego stanu zdrowia.

Wierzymy we wk?adanie wysi?ku w szkolenia i rozwój naszych pracowników. Nasza firma otrzyma?a akredytacj? za inwestowanie w ludzi. Jeste?my równie? akredytowanym centrum ?wiadcz?cym us?ugi z zakresu kwalifikacji zawodowych (SQV), zapewniamy egzaminatorów oraz wewn?trznych weryfikatorów szkole?. Zapewniamy szeroki zakres kursów szkoleniowych zarówno wewn?trzzak?adowych jak i dla klientów zewn?trznych . Aby przejrze? zakres oferowanych przez nas us?ug prosimy wcisn?? tutaj.

W przypadku pyta? zwi?zanych z us?ugami dzia?u HR, prosimy o kontakt tutaj.