The Road to 2020Community benefit through the pursuit of excellence

Dział do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (Dział HR)

Dział zarządzania zasobami ludzkimi dodatkowo, oprócz wnoszenia swojego wkładu w cele biznesowe Tayside Contracts na poziomie strategicznym, dostarcza usług zarówno menadżerom jak i pracownikom. Na usługi te składają się miedzy innymi udzielanie wsparcia, poradnictwo i doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z działem HR: szkolenia i rozwój, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), wartościowanie stanowisk pracy, oraz płace.

Dział HR zajmuje się również rekrutacją, na naszej stronie internetowej można znaleźć wolne stanowiska pracy oraz złożyć o nie aplikację.

Wciśnij tutaj w celu uzyskania dalszych informacji.

Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Tayside Contracts traktuje bardzo poważnie. Sekcja związana z bezpieczeństwem gwarantuje, iż stosujemy się do ustawodawstwa związanego z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz do naszej polityki dotyczącej bezpieczeństwa. Na bieżąco staramy się zwiększać profil BHP wewnątrz naszej organizacji i przyjmować proaktywne podejście w celu zmniejszania ilości wypadków i związanego z pracą złego stanu zdrowia.

Wierzymy we wkładanie wysiłku w szkolenia i rozwój naszych pracowników. Nasza firma otrzymała akredytację za inwestowanie w ludzi. Jesteśmy również akredytowanym centrum świadczącym usługi z zakresu kwalifikacji zawodowych (SQV), zapewniamy egzaminatorów oraz wewnętrznych weryfikatorów szkoleń. Zapewniamy szeroki zakres kursów szkoleniowych zarówno wewnątrzzakładowych jak i dla klientów zewnętrznych . Aby przejrzeć zakres oferowanych przez nas usług prosimy wcisnąć tutaj.

W przypadku pytań związanych z usługami działu HR, prosimy o kontakt tutaj.

Employment Policies
Polityka Związana z Zastraszaniem i Nękaniem (w pracy)
Polityka Postepowań Dyscyplinarnych (Disciplinary Policy)
Polityka Dotycząca Kwestii Równouprawnienia i Róznorodności
Etniczenj i Rasowej
 (Equality & Diversity Policy)
Formularz Składania Skargi (Grievance Form)
Polityka Składania Oraz Rozpatrywania Skarg i Zażeń (Grievance Policy)
Wniosek o Urlop Macierzyński i/Lub Zasiłek Macierzyński (Maternity Application with Policy)
Polityka Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (BHP) (Occupational Health Policy)
Polityka z Zakresu Urlopu Wychowawczewgo (Parental Leave Policy)
Polityka Zarzadząnia Absencją Chorobową (Sickness Absence Policy)
Polityka Związana z Nadużywaniem Substancji Odurzających (Substance Misuse Policy)
Pocedura Przeprwowadzania Testów na Obecność Substancji
Odurzających w Orgnizmie
 (Substance Misuse Procedure)
Polityka Dotycząca Palenia (w Miejscu Pracy) (Smoking Policy)

Polityka Dotycząca Zwolnienia od Pracy na Opiekę Nad Osobami Pozostającymi na Utrzymaniu Lub Pod Opieką Pracownika 

(Time off for Dependants Policy)

Next... IT Services
Back to Top