Delivering Excellence at the
Heart of our Communities
COVID-19 IMPORTANT EMPLOYEE INFORMATION
TEST & PROTECT

Severe Weather Employee Updates 

  

  

Severe Weather Arrangements for Facilities Services Frontline Employees, 10 February 2020 - update 002
  

Angus 

   

FM and Cleaning are expected to attend work as normal unless schools have confirmed that they are to be closed:

   

Secondary Schools - There are likely to be a number of variations and therefore employees may need to deliver services and therefore are asked to check the list below, if there is a need to open schools then employees are asked to attend work as normal:

   

Arbroath Academy – There are no staff in but contractors will be in to carry out essential maintenance.
Arbroath High School – There are no staff in but contractors will be in to carry out essential maintenance.
Brechin Community Campus – The only staff in are the management team.
Forfar Community Campus – Closed no staff and therefore no requirement to open. 
Monifieth High School – Closed no staff and therefore no requirement to open.
Montrose Academy – Closed no staff and therefore no requirement to open.
Webster High School – No confirmation if it’s to be opened, Facilities employees to open and check if staff in school.

   

If our employees are in schools and it transpires that there are no teaching staff or trades people in the school, then the premises can be closed and FA’s and Cleaning employees stood down.

   

Primary Schools - there may be variations from school to school and therefore staff are asked to:
Burgh Schools – Schools are to be opened as normal and if it transpires there are no teaching staff, or trades people in then they can be closed and FA’s and Cleaning employees stood down.
Rurals schools – There is no expectation that staff will be in schools, Head Teachers also have keys, and therefore employees are stood down.

  


Dundee

  

Full employee return (except those on stand down rota) for Thursday 11 February 2021 including FM, Catering, Cleaning and SCP employees.

   

Offices and Community Centres also open.

   

Tay Cuisine – all employees are expected to attend from Thursday.
  

Perth and Kinross 
     

Perth Mid Term Holiday Thursday 11 & Friday 12 Feb:

  • FA’s will attend work Thursday and Friday as planned, unless on AL, 
  • FA’s will carry out snow clearing duties/open and close for planned scheduled building works/deliveries of LFT kits, 
  • Council office/non council office and Depot cleaning employees will attend work Thursday and Friday as planned,
  • Catering employees - Nonworking days, 
  • SCP employees - Nonworking days.

 

Trudne Warunki Pogodowe/Zamknięcie Szkół – Aktualizacja dla Pracowników 10/02/21

   

Angus 

   

(Pracownicy) Działów FM i Sprzątania (Cleaning) powinni uczęszczać do pracy tak jak zawsze, chyba że szkoły potwierdziły, iż mają być zamknięte:

Szkoły Średnie - Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu wariantów i dlatego  pracownicy mogą być zobowiązani do świadczenia usług, dlategoteż są proszeni o sprawdzenie poniższej listy. Jeśli zachodzi potrzeba otwarcia szkół pracownicy są proszeni 
o uczęszczanie do pracy w normalny sposób:

   

Arbroath Academy - Nie ma tam pracowników, ale wykonawcy będą obecni w celu przeprowadzenia niezbędnych konserwacji.

   

Arbroath High School - Nie ma tam pracowników, ale wykonawcy będą obecni w celu przeprowadzenia niezbędnych konserwacji.  
Brechin Community Campus - Jedynym personelem jest zespół zarządzający.
Forfar Community Campus – Zamknięty (budynek), nie ma tam nie pracowników, a zatem nie ma wymogu otworzenia (tego miejsca).
Monifieth High School – Zamknięta, nie ma tam pracowników, a zatem nie ma wymogu otworzenia (tego miejsca).
Montrose Academy - Zamknięta, nie ma tam pracowników, a zatem nie ma wymogu otworzenia (tego miejsca).
Webster High School – Nie ma potwierdzenia, czy (szkoła ta) ma być otwarta, pracownicy Działu ‘Facilities’ mają otworzyć (budynek) i sprawdzić, czy pracownicy są w szkole.

   

Jeśli nasi pracownicy są w szkołach i okaże się, że nie ma kadry nauczycielskiej ani rzemieślników (trade people) w szkole, budynki te mogą być zamknięte, a osoby na stanowisku ‘FA’ oraz pracownicy Sprzątający zwolnieni z pracy na stanowisku. 

   

Szkoły Podstawowe - mogą występować różnice pomiędzy szkołami, a zatem prosimy, aby personel:
Szkoły Burgh - Szkoły mają być otwarte jak zwykle, a jeśli okaże się, że nie będzie kadry nauczycielskiej lub rzemieślników (trades people), budynki te mogą być zamknięte i osoby na stanowisku ‘FA’ oraz pracownicy Sprzątający zwolnieni z pracy na stanowisku. 
Szkoły wiejskie - Nie oczekuje się, że pracownicy będą w szkołach, Dyrektorzy również mają klucze, a zatem  pracownicy zostają zwolnieni z pracy na stanowisku.


Dundee

   

Pełny powrót pracowników (z wyjątkiem tych pracujących zgodnie z harmonogramem ustępowania ze stanowiska - stand down rota) w czwartek 11 lutego 2021 roku, w tym pracowników Działu FM, Gasstronomii (Catering), Sprzątania i Pracowników SCP.
Otwarte są również Biura i Ośrodki Wspólnotowe.

   

Tay Cuisine – od wszystkich pracowników oczekuje się przybycia do pracy od Czwartku.


Perth i Kinross 

   

Perth Przerwa Śródsemestralna Czwartek 11 & Piątek 12 lutego:

  

  • Osoby na stanowisku ‘FA’ udadzą się do pracy w Czwartek i Piątek zgodnie z planem, chyba że są na urlopie wypoczynkowym (Annual Leave - AL), 
  • Osoby na stanowisku ‘FA’ będą wykonywać obowiązki odśnieżania/otwierania i zamykania (budynków) na zaplanowane prace budowlane/dostawy zestawów LFT, 
  • Pracownicy sprzątający biuro Rady Miejskiej/inne biura i Depot będą uczęszczać do pracy w Czwartek i Piątek zgodnie z planem,
  • Pracownicy Gastronomii (Catering) - Dni Wolne od pracy, 
  • Pracownicy SCP - Dni Wolne od pracy.

Back to Top